Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > AVR-->Diplomová práca Nitra 2005
Naspäť Detail projektu "AVR--->Diplomová práca-->Návrh experimentálneho pracoviska na výučbu mikroprocesorovej techniky"
Abstrakt

Diplomová práca sa zaoberá návrhom experimentálneho pracoviska na výučbu mikroprocesorovej techniky. Za cieľ sme si stanovili: jednoduchosť konštrukcie, finančnú nenáročnosť, rýchly vývoj vrátane testovania a využitie na pedagogické účely. V prvom kroku sme sa zamerali na výber vhodnej architektúry (CISC, RISC), výber mikrokontroléra (ATMEL, MICROCHIP, MOTOROLA a ďalšie) a v neposlednom rade i na výber vhodného programovacieho jazyka (Assembler, C, Visual Basic, Pascal, Java, popr. iné). V ďalšej časti sme sa zamerali na vlastnú realizáciu experimentálneho pracoviska (hardvéru a softvéru pre mikrokontrolér), pričom sme zohľadnili informácie získané v predchádzajúcej časti. Nadobudnuté informácie sa prejavili vo výbere ako: architektúra ? RISC, mikrokontrolér ? ATMEL AVR AT90S8535, vyšší programovací jazyk ? jazyk C. Výsledkom nášho zámeru je vývojové pracovisko, ktoré pozostáva z niekoľkých funkčných aplikácií, napr.: maticová klávesnica, LCD, komunikácia s PC prostredníctvom rozhrania RS232, meranie napätia ? zbernica MicroWire, snímanie teploty ? zbernica 1-Wire a pod.

Kľúčové slová
mikrokontrolér, ATMEL AVR, programovací jazyk C, experimentálne pracovisko, výučba mikroprocesorovej techniky
Obsah
POUŽITÉ OZNAČENIE
ÚVOD
1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY.....1
1.1 Prehľad najpoužívanejších rodín mikrokontrolérov.....2
1.2 Mikrokontroléry ATMEL.....2
1.2.1 Mikrokontroléry rodiny 8051.....2
1.2.2 Jadro mikrokontroléra 8051.....2
1.2.3 Mikrokontroléry AT89C a AT89S.....4
1.2.4 Mikrokontroléry AVR.....5
1.2.5 Prehľad radu AVR.....10
1.2.6 Mikrokontrolér AVR AT90S8535.....11
1.2.7 Inštrukčný súbor mikrokontrolérov s jadrom 8051.....12
1.3 Mikrokontroléry PIC.....14
1.3.1 Prehľad vývoja a vlastností mikrokontrolérov PIC.....14
1.4 Mikrokontroléry MOTOROLA.....16
1.4.1 Vznik a vývoj architektúry 680X0.....16
1.4.2 Rad NITRON.....17
1.5 Hardvér pre mikrokontroléry ATMEL.....19
1.5.1 LPT ISP PROG.....20
1.5.2 Start Kit-y pre AVR.....24
1.5.3 STK 500.....24
1.6 Softvérové prostriedky a ladenie programov.....28
1.6.1 Programovacie techniky.....28
1.6.2 Výber programovacieho jazyka.....29
1.6.3 Charakteristika nástrojov pre vývoj aplikácií v jazyku C.....32
2 CIEĽ PRÁCE.....33
3 METODIKA PRÁCE.....34
4 VÝSLEDKY PRÁCE.....39
4.1 Úvod.....39
4.2 Bloková schéma zapojenia.....40
4.3 Schéma zapojenia.....41
4.4 Vývojová doska.....42
4.5 Aplikácie.....42
4.5.1 Ovládanie LED diód.....43
4.5.2 Komunikácia s LCD.....48
4.5.3 Vyslanie reťazca znakov na port RS232.....51
4.5.4 Snímanie vstupov z tlačidiel.....54
4.5.5 Maticová klávesnica.....59
4.5.6 A/D prevodník – Voltmeter.....62
4.5.7 Zbernica I2C – AT24C02 (sériová pamäť EEPROM).....64
4.5.8 Zbernica MicroWire – TLC549 (meranie napätia).....72
4.5.9 Zbernica 1-Wire – DS18B20 (meranie teploty).....75
4.5.10 Ovládací panel (ovládanie vybraných aplikácií ? OS)......80
5 DISKUSIA.....81
6 NÁVRHY NA VYUŽITIE POZNATKOV.....89
7 ZÁVER.....91
8 POUŽITÁ LITERATÚRA.....93
9 PRÍLOHY.....95
Vlastná diplomová práca na prehliadnutie a stiahnutie
DIPLOMOVÁ PRÁCA
Príloha 2 - PREHĽAD "RODÍN" MIKROKONTROLÉROV
Príloha 3 - BLOKOVÁ ŠTRUKTÚRA AT90S8535
Príloha 4 - ROZLOŽENIE VÝVODOV NA AT90S8535
Príloha 5 - INŠTRUKČNÁ SADA PRE MIKROKONTROLÉRY ATMEL
Príloha 6 - KOMPILÁTORY A VÝVOJOVÉ PROSTREDIA PRE MIKROKONTROLÉRY ATMEL
Príloha 7 - PREHĽAD A OPIS ELEKTRONICKÝCH SÚČIASTOK
Príloha 8 - INTELIGENTNÉ DISPLEJE LCD
Príloha 9 - RS232
V prípade akejkoľvek otázky ma prosím kontaktujte.
Skip Navigation LinksÚvod > Projekty > Aplikácie s mikrokontrolérmi > AVR-->Diplomová práca Nitra 2005